Bảng giá Hóa đơn điện tử vina

Mô tả dịch vụ: Dch vhóa đơn đin tử vina  do vina cung cp trên cơ shtng và đường truyn sn có ca vina . Khách hàng truy cp vào và thc hin phát hành hóa đơn đin tcho khách hàng ca mình, trong đó:

1.       Trách nhiệm của vina:

 • Cung cp tài khon qun tr, htng kthut để khách hàng truy xut vào và thc hin phát hành HDDT cho khách hàng ca mình bao gm:
  • Hthng phát hành HDDT được đặt ti Datacenter ca Viettel vi tc độ cao, bo mt, an toàn
  • Dliu hóa đơn được min phí lưu tr10 năm
  • Htrdch v24/7 qua tng đài

2.       Trách nhiệm khách hàng:

 • Tiếp nhn, bo qun và chu trách nhim vi tài khon qun trdo vina  cung cp
 • Nhp/ cung cp dliu theo chun ca SmartVas để xut hóa đơn
 • Sdng tin ích trên hthng để làm thông báo phát hành hóa đơn
 • Lưu trcác hóa đơn đã phát hành (đã ký s) sau khi hết thi gian lưu trmin phí 10 năm
 • Chu trách nhim trên ni dung hóa đơn đã xut

Bảng giá chi tiết:

 

Tên gói

Số lượng hóa đơn  

Giá tiền

Phí khởi tạo lần đầu  

VAT

 

Tổng tiền

VAS 300 300 350,000 500,000 85,000 935,000
VAS 500 500 500,000 500,000 100,000 1,100,000
VAS 1000 1,000 750,000 500,000 125,000 1,375,000
VAS 2000 2,000 1,150,000 500,000 165,000 1,815,000
VAS 3000 3,000 2,450,000 0 245,000 2,695,000
VAS 5000 5000 3.500.000 0 350.000 3.850.000
VAS 7000 7000 4.200.000 0 420.000 4.620.000
VAS 10000 10000 5.000.000 0 500.000 5.500.000
VAS 20000 20000 9.000.000 0 900.000 9.900.000
VAS 30000 30000 12.000.000 0 1.200.000 13.200.000


Ghi chú:

 • Giá trên ĐÃ bao gm VAT 10%
 • Thanh toán 1 ln ngay sau khi ký hp đồng
 • Phí khi to ban đầu được thu 1 ln DUY NHT khi bt đầu sdng dch vca
 • Hóa đơn tha được chuyn sang năm tài chính tiếp theo để sdng
 • Hóa đơn mua bsung được áp dng theo khung giá ti thi đim

vina cung cp dch vụ.